دکتر آرزو پارساپور tag:http://drparsapour.ir 2020-07-12T04:55:51+01:00 mihanblog.com زردی بیشتر از 2 هفته 2017-05-30T10:17:01+01:00 2017-05-30T10:17:01+01:00 tag:http://drparsapour.ir/post/6 آرزو پارساپور در زردی نوزاد که بیشتر از 2 هفته طول کشیده باشد باید: آزمایشات 7 گانه زردیبررسی تست های عملکرد تیروئیدU/A, U/Cبررسی از نظر گالاکتوزوری در زردی نوزاد که بیشتر از 2 هفته طول کشیده باشد باید:
 آزمایشات 7 گانه زردی
بررسی تست های عملکرد تیروئید
U/A, U/C
بررسی از نظر گالاکتوزوری
]]>
درد شکمی 2017-05-30T10:09:59+01:00 2017-05-30T10:09:59+01:00 tag:http://drparsapour.ir/post/5 آرزو پارساپور Red flag های درد شکمی:سن زیر 5 سالتبکاهش وزناستفراغ خونی یا صفراویهپاتواسپلنومگالیدرد غیر نافافزایش WBC, CRP و آنمیادمهماتوشزیسابقه ی IBD,IBSدردی که فرد را از خواب بیدار کندآزمایشات در درد شکم مزمن:CBC, ESR, CRP, LFT,Amylase,Lipase,S/E,Ag  از نظر H.پیلوریAnti TTG, Total IgAسونوگرافی کلیه از نظر آنومالی Red flag های درد شکمی:
سن زیر 5 سال
تب
کاهش وزن
استفراغ خونی یا صفراوی
هپاتواسپلنومگالی
درد غیر ناف
افزایش WBC, CRP و آنمی
ادم
هماتوشزی
سابقه ی IBD,IBS
دردی که فرد را از خواب بیدار کند


آزمایشات در درد شکم مزمن:
CBC, ESR, CRP, LFT,Amylase,Lipase,S/E,
Ag  از نظر H.پیلوری
Anti TTG, Total IgA
سونوگرافی کلیه از نظر آنومالی
]]>
سندرم نفروتیک 2017-05-30T09:43:47+01:00 2017-05-30T09:43:47+01:00 tag:http://drparsapour.ir/post/4 آرزو پارساپور سندرم نفروتیک مادرزادی تا 2 ماهگی مشخص می شودآزمایشات لازم در سندرم نفروتیک:1- CBC, Na, K, BUN, Cr, GFR, Cholestrol, TG2-در بالای 10 سال:  C4, C3, ANA, ds DNA, HIV3- سونوگرافی کلیه ها 4- بیوپسی در صورتیکه: به درمان با کورتون پاسخ ندهد و کاهش کارکرد کلیوی داشته باشدافزایش در C4 و BP داشته باشدهماچوری و نسبت پروتئین به کراتینین بیشتر از 1 داشته باشدو سن بالاتر از 12 سال داشته باشدپروتئینوری گذرا:تب و تشنج ظرف چند روز برطرف میشود.نسبت پروتئین به کراتینین کمتر از یک استبرا سندرم نفروتیک مادرزادی تا 2 ماهگی مشخص می شود

آزمایشات لازم در سندرم نفروتیک:
1- CBC, Na, K, BUN, Cr, GFR, Cholestrol, TG

2-در بالای 10 سال:  C4, C3, ANA, ds DNA, HIV

3- سونوگرافی کلیه ها 
4- بیوپسی در صورتیکه:
 به درمان با کورتون پاسخ ندهد و کاهش کارکرد کلیوی داشته باشد
افزایش در C4 و BP داشته باشد
هماچوری و نسبت پروتئین به کراتینین بیشتر از 1 داشته باشد
و سن بالاتر از 12 سال داشته باشد

پروتئینوری گذرا:
تب و تشنج 
ظرف چند روز برطرف میشود.
نسبت پروتئین به کراتینین کمتر از یک است

برای خواندن ادامه لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید
]]>
رشد نرمال نوزادان و شیرخواران 2017-05-30T09:41:42+01:00 2017-05-30T09:41:42+01:00 tag:http://drparsapour.ir/post/3 آرزو پارساپور محاسبه ی وزن ایده آل در شیرخواران:سن+92 محاسبه ی وزن ایده آل در شیرخواران:

سن+9
2

]]>
عفونت ادراری در اطفال 2017-05-29T18:25:41+01:00 2017-05-29T18:25:41+01:00 tag:http://drparsapour.ir/post/2 آرزو پارساپور انواع عفونت ادراری:1-سیستیت2-پیلونفریت3-باکتریوری بدون علامتپیلونفریت:درگیری دستگاه ادراری فوقانی استمهم ترین عفونت جدی در شیرخواران کمتر از 2 سال مبتلا به fws استعلائم درد پهلو،شکم،پشت، تب، بی حالی،تهوع و استفراغ گه گاهی دارندگاهی تب میتواند تنها علامت باشدعلائم در نوزادان: خوب شیر نخوردن(poor feeding) ،تحریک پذیری،زردی، کاهش وزنپیلونفریت حاد:درگیری پارانشیم کلیه که منجر به آسیب کلیه می شود و به آن پیلونفریت اسکارگذارنده می گوینددر پیلیت درگیری پارانشیم کلیه وجود نداردبرای خواندن سیستیت & انواع عفونت ادراری:

1-سیستیت
2-پیلونفریت
3-باکتریوری بدون علامت

پیلونفریت:
درگیری دستگاه ادراری فوقانی است
مهم ترین عفونت جدی در شیرخواران کمتر از 2 سال مبتلا به fws است
علائم درد پهلو،شکم،پشت، تب، بی حالی،تهوع و استفراغ گه گاهی دارند
گاهی تب میتواند تنها علامت باشد
علائم در نوزادان: خوب شیر نخوردن(poor feeding) ،تحریک پذیری،زردی، کاهش وزن

پیلونفریت حاد:
درگیری پارانشیم کلیه که منجر به آسیب کلیه می شود و به آن پیلونفریت اسکارگذارنده می گویند
در پیلیت درگیری پارانشیم کلیه وجود ندارد

برای خواندن سیستیت  به ادامه مطلب مراجعه کنید
]]>
معرفی وبسایت 2017-03-29T06:59:48+01:00 2017-03-29T06:59:48+01:00 tag:http://drparsapour.ir/post/1 آرزو پارساپور باسلامدر این وبسایت اطلاعات پزشکی مفیدی برای دسترسی همه ی هم میهنانم به رشته ی تحریر در آورده ام.امیدوارم که سودمند باشدبا تشکردکتر آرزو پارساپور باسلام
در این وبسایت اطلاعات پزشکی مفیدی برای دسترسی همه ی هم میهنانم به رشته ی تحریر در آورده ام.
امیدوارم که سودمند باشد
با تشکر
دکتر آرزو پارساپور
]]>